Druh a rozsah ohrožení


Povodně:

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v Újezdci dochází k vyplavení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů i sesuvům půdy. Při vydatných deští může dojít rovněž k uzavření komunikace pro dopravu a pro zásobování a evakuaci nutnosti volit náhradní trasy z důvodu nánosy bláta.


Povodeň z přívalových srážek

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek - se může objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích můžou spadnout srážky v řádech desítek mm za krátký čas (krátkou srážkovou epizodu) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 80 mm za srážkovou epizodu.


Ohrožení obce povodní

Újezdecký potok není vůbec povodňově zmapovaný. Kvůli svým vlastnostem (průběh toku neobydlenou oblastí a jeho krátká délka) není ani potřeba vytvářet hlásné profily. Avšak kvůli přívalových deští je potřeba sledovat hydrologické předpovědi, zvláště výstražné zprávy z ČHMÚ.


Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především zatrubnění Újezdeckého potoka. Led může vytvořit zátarasy a tím poškodit trouby odvádějící vodu.

Sesuvy půdy hrozí na celé délce Újezdecké zmoly, zvláště v místech, kde nebyly v posledních letech provedeny zemní úpravy (vybudování opěrné zdi, instalace štětovnic, výsadba porostu).


Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením přehradní hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt.

Vodní nádrže

Na Újezdeckém potoku nad Újezdcem se žádné ohrožující vodní dílo nenachází. Na území obce se však nachází vodní nádrž, která by při poruše ohrozila obec Těmice.