Orientační limity srážek pro SPA dle doporučení ČHMÚ


Období platnosti: květen - říjen


Nenasycené povodí: přibližně do 50 mm srážek za posledních 10 dní


INDIKÁTOR PŘÍVALOVÝCH POVODNÍ (FLASH FLOOD GUIDANCE) >> aktuální nasycenost území vodou


Nasycené povodí: za předcházejících 10 dní spadlo více než 50 mm, z toho většina v posledních 5 dnech


Nasycenost povodí lze hodnotit také podle vodnosti toků či podle zkušenosti. Průměrné množství srážek na povodí za 24 hod


Povodí v oblasti               SPA                         Stav povodí

                                                           Nenasycené            Nasycené

Horské a podhorské             I.                     60 mm             40 mm

(nad 600 m n.m.)                  II.                    70 mm             50 mm

Ostatní                                  I.                     35 mm             25 mm

( pod 600 m n.m.)                 II.                    40 mm             30 mm


SRÁŽKOMĚRNÉ STANICE V DPP OBCE ÚJEZDEC 


Poznámka: Vyhlašováni podle srážkových úhrnů v těch oblastech, kde nejsou vyvinuté vodoteče je velmi obtížné. Je však možné, že po dalších negativních zkušenostech si obec srážkoměr nainstaluje. Pak by bylo možné vycházet z výše uvedených orientačních hodnot.


Uvedené hodnoty časů trvání srážkové činnosti při jednotlivých stupních povodňové aktivity jsou doporučené a vycházejí ze zkušeností.


V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý (může nastat zejména na drobných tocích na území obce) a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit III. SPA pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků.


Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze předpovědět, je nutno jednat rychle a operativně. V takovém případě mohou být osoby evakuování ze záplavového území, ihned.