Odtokové poměry


Újezdcem protéká Újezdecký potok od severu k jihu: Potok opouští hranice katastru okolo říčního km 1,035 (Tedy na celkové délce katastru 1,66 km).

Koryto potoka v Újezdci není upraveno. Kritickými místy při průchodu povodní jsou svody vod z okolních kopců. Jeden svod je u současné autobusové zastávky a ohrožuje zejména dům č.p. 25 a dále kopec Díly, na východní straně katastru obce. Zde je svod vody řešen přírodním korytem kolem polí a vinohradu zarostlým travním porostem. Na obou kritických místech je vybudována nadzemní sypaná hráz.


Místa omezující odtokové poměry v katastru Újezdec