POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ÚJEZDEC

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Újezdec IDdPP:10727 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Újezdec podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Újezdec a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí na  uj.povodnoveplany.cz                                                                                                                                            

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Újezdecký potok

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno

zn. PM053228/2013-219/Ju

ze dne 18. 11. 2013
 
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č.j.: MUUH-OŽP/91292/2013/SchE ze dne 18. 11. 2014
Osoba zodpovědná za GDPR:
xxx. xxx xxx, tel: xxx xxx xxx, mail: xxx@xxx.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 03.2017
organizační část 03.2017
grafická část 04.2015
přílohy 03.2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03.2017
offline verze 03.2017
digitalizovaná verze 03.2017
databáze POVIS 03.2017

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.